Učitavanje u toku...

Posebni uslovi

NovostiComments are off for this post.

Posebni uslovi za obavljanje ekspresnog prenosa pošiljaka

Definicije

 1. Pošiljalac – pravno ili fizičko lice koje zahteva izvršenje poštanske usluge i koje je nosilac prava i obaveza iz ugovora o pristupu do uručenja poštanskih pošiljaka;
 2. Primalac – pravno ili fizičko lice kome je poštanska pošiljka upućena radi uručenja;
 3. Mesto prijema – mesto koje odredi pošiljalac za preuzimanje poštanske pošiljke od strane poštanskog operatora;
 4. Mesto uručenja – adresa primaoca označena na obrascu koji prati pošiljku, na kojoj je poštanski operator dužan da uruči pošiljku;
 5. Potvrda o prijemu pošiljke, -Adresnica koja sadrži sve neophodne informacije o poštanskoj pošiljci (broj pošiljke; adresu pošiljaoca i primaoca, naziv poštanskog operatora; datum prijema, iznos naplaćene poštarine; oznaku usluge; masu pošiljke, eventualno označenu vrednost pošiljke; opis sadržine; mesto za potpis pošiljaoca i primaoca);
 6. Registrovana poštanska pošiljka – poštanska pošiljka sa registrovanim brojem prijema za koju se izdaje potvrda o prijemu, a pošiljaocu se uručuje uz potpis;
 7. Vredonosne pošiljke su registrovane posiljke koje posiljaoc zeli da dodatno osigura I za istu plati naknadu u iznosu od 1% od navedene I prijavljene vrednosti te posiljke
 8. Otkupne pošiljke su registrovane pošiljke , za koje se prilikom urucenja od primaoca naplacuje otkupni iznos naveden na adresnici, otkupni  iznos fizičkog ili pravnog lica se uplacuje pošiljaocu pošiljke na  tekući račun istog dana.
 9. Dodatna usluga je usluga pod kojom se podrazumeva povracaj naplacenog iznosa novca za  pošiljku (otkupnina) ili povraćaj overene dokumentacije, u iznosu koji je istaknut na zvanicnom cenovniku.

Opšte odredbe

Ekspresne usluge poštanskog operatora TEAMEXPRESS-RS DOO podrazumevaju prijem, preradu, prevoz i uručenje registrovanih poštanskih pošiljaka direktno od pošiljaoca do primaoca.

Ekspresne usluge TEAMEXPRESS-RS DOO obavljaju se u skladu sa zakonom kojim se reguliše obavljanje poštanskih usluga u Republici Srbiji, Pravilnikom o opštim uslovima za obavljanje poštanskih usluga i ovim Posebnim uslovima. Ovi Posebni uslovi biće objavljeni na zvaničnom sajtu poštanskog operatora www.teamexpress-rs.com

Poštanski operator TEAMEXPRESS-RS DOO obavlja siguran prijem, preradu, prevoz i uručenje poštanskih pošiljaka od mesta prijema do mesta uručenja, u skladu sa ovim posebnim uslovima i uz naknadu koju određuje važeći cenovnik (u prilogu ovih posebnih uslova -www.teamexpress-rs.com) za zahtevanu uslugu, ako ugovorom između ugovornih strana nije drugačije određeno, uz poštovanje Zakona o poštanskim uslugama i drugim podzakonskim aktima. Procedura, način i sredstva transporta predstavljaju pravo i odgovornost poštanskog operatora.

Usluge i rokovi uručenja

Poštanski operator TEAMEXPRESS-RS DOO obavlja uslugu ekspresnog prenosa dokumenata, štampanog materijala i robe, u veoma kratkim i garantovanim rokovima, pod dole navedenim uslovima, koje pošiljalac ili ovlašćeno lice prihvataju.

Uručenje pošiljaka na teritoriji R. SRBIJE, izvršiće se najkasnije u roku

od 24 sata a od momenta prijema pošiljke, za pošiljke preuzete od 8h do 16h svakog radnog dana, subota od 8h do 13h, nedelja i praznici neradni.

Obaveze pošiljaoca

Pošiljalac je dužan da pošiljku upakuje tako da sadržina bude zaštićena tokom transporta i manipulacije. Na svakoj pošiljci mora čitko biti označen naziv, ime i prezime primaoca i puna adresa.

Pošiljalac je dužan da popuni i potpiše Potvrdu o prijemu pošiljke, čime garantuje da su tačno upisani svi potrebni podaci o pošiljaocu, primaocu i pošiljci, kao i da ambalaža odgovara sadržini pošiljke i da obezbeđuje sigurnu manipulaciju pošiljkom.

Potpisom na Potvrdi o prijemu pošiljke, Pošiljalac ili ovlašćeno lice izjavljuje da prihvata uslove prijema, prevoza i uručenja dokumenata, štampanog materijala i robe koji su predati na dalju otpremu. Primerak Potvrde o prijemu pošiljke-Adresnice predstavlja dokazni dokument o prijemu pošiljke koji se ne može osporiti.

Pošiljalac prihvata obavezu da izmiri sve dopunske troškove, koji su nastali u toku prijema, prevoza i uručenja, vraćanja ili uskladištavanja pošiljaka, ukoliko se nije pridržavao napred navedenog.

Obaveze operatora

Poštanski operator TEAMEXPRESS-RS DOO se obavezuje da će pošiljku dostaviti primaocu u rokovima koje je pošiljalac zahtevao, po cenovniku.

Pošiljka se uručuje primaocu na adresi označenoj na pošiljci uz proveru identiteta i overom prijema na Potvrdi o prijemu TEAMEXPRESSS-RS DOO . Primaoc nema pravo da trazi otvaranje posiljke pre njenog urucenja

Prilikom prijema pošiljke sa lomljivim sadržajem, poštanski operator je dužan da upozori pošiljaoca na njegovu odgovornost za pravilno i adekvatno pakovanje sadržine  i zatvaranje pošiljke, kao i da odbije njen prijem ukoliko smatra da je njeno pakovanje neadekvatno. Na Adresnici i pakovanju pošiljke obavezno se stavlja vidno obeležje da se radi o pošiljci sa LOMLJIVIM sadržajem.

Ukoliko pošiljalac, i pored navedenih upozorenja, insistira da se pošiljka preuzme u stanju kako je već opremljena i poštanski operator za to ima pisanu potvrdu,

u slučaju da u toku prenosa dođe do oštećenja sadržine pošiljke usled neadekvatnog pakovanja, poštanski operator se oslobađa bilo kakve odgovonosti u smislu naknade štete pošiljaocu, primaocu ili ovlašćenom licu.

Poštanski operator ima pravo da odbije prijem pošiljke ukoliko pošiljka ne ispunjava uslove po obliku i dimenzijama.

Predmeti čiji je prenos zabranjen

Poštanski operator TEAMEXPRESS-RS DOO ne prihvata na prenos: eksplozivne, zapaljive i radioaktivne materije, oružje i municiju, korozivne supstance, narkotike, otrove, gotov novac, plemenite metale, drago kamenje, kvarljive prehrambene proizvode, žive životinje i predmete koji zbog svoje same prirode predstavljaju opasnost od samouništenja ili se zbog njih mogu uništiti druge pošiljke.

U cilju onemogućavanja predaje navedenih materija i predmeta, operator ima pravo provere sadržine pošiljke, kao i obustavljanja prijema u slučaju da je sadržina zakonom zabranjena, a da pri tome ne snosi nikakvu odgovornost. Pošiljalac je u svakom slučaju odgovoran za štetu koja može biti pričinjena licima ili drugim predmetima, zbog lažnog prijavljivanja sadržaja zabranjenih za prijem, prevoz i uručenje.

 

Rokovi čuvanja pošiljaka

Ako, iz bilo kog razloga, pošiljka nije mogla biti uručena primaocu, biće vraćena pošiljaocu u roku ne dužem od 72 sata od vremena prijema. Ako, iz bilo kog razloga, pošiljku nije moguće uručiti ni pošiljaocu, pošiljka se od tog momenta čuva narednih 5 dana. U slučaju da se pošiljalac, u pomenutom roku pojavi i zahteva uručenje pošiljke, od njega neće pored povratne poštarine biti naplaćena i lezarina.

Reklamacije i potraživanje pošiljaka

Poštanski operator TEAMEXPRESS-RS DOO se oslobađa odgovornosti ako pošiljalac, primalac ili ovlašćeno lice nije pokrenuo reklamacioni postupak u roku od 6 meseci od dana prijema pošiljke za slučajeve gubitka ili prekoračenja roka za uručenje pošiljke.

Pošiljalac, primalac ili ovlašćeno lice, za pokretanje reklamacionog postupka mora dati na uvid dokument za pošiljku na koju se reklamacija odnosi. Poštanski operator je dužan da proveri navode reklamacije i o rezultatu, pisanim putem, obavesti korisnika usluga u roku, ne dužem od 30 dana od dana prijema reklamacije.

Poštanski operator TEAMEXPRESS-RS DOO se oslobađa odgovornosti ako pošiljalac, primalac ili ovlašćeno lice nisu, najkasnije narednog radnog dana od prijema pošiljke, reklamirali vidljivo oštećenje ili umanjenje sadržine pošiljke U slučaju da pošiljalac, primalac ili ovlašćeno lice podnesu zahtev za vidljivo oštećenje ili umanjenje sadržine pošiljke, operator i korisnik usluga, moraju komisijski utvrditi činjenično stanje, sačiniti Zapisnik, koji će potpisati i predstavnik poštanskog operatora i korisnik poštanskih usluga.

Poštanski operator TEAMEXPRESS-RS DOO je dužan da se o osnovanosti reklamacije pošiljaoca, primaoca ili ovlašćenog lica izjasni u roku od 30 dana od dana prijema reklamacije.

Ukoliko prilikom pokretanja reklamacionog postupka nije istovremeno istaknut i Zahtev za naknadu štete pošiljalac, primalac ili ovlašćeno lice podnosi isti u pisanoj formi poštanskom operatoru, u roku od 15 dana od:

– obaveštenja da je pošiljka izgubljena, ili je prekoračen rok za njeno uručenje;

– komisijskog sačinjavanja Zapisnika o prijemu orobljene ili oštećene pošiljke;

Poštanski operator TEAMEXPRESS-RS DOOje dužan da naknadu štete isplati pošiljaocu, primaocu ili ovlašćenom licu u roku od 30 dana od dana podnošenja zahteva za naknadu štete.

Poštanski operator TEAMEXPRESS-RS DOO ne prihvata odgovornost i nema obavezu plaćanja naknade štete ako je gubitak ili oštećenje izazvano višom silom.

Pod višom silom smatraju se okolnosti i događaji koji su nastupili nezavisno od volje poštanskog operatora, a čije nastupanje i dejstvo poštanski operator nije mogao da spreči merama i sredstvima koja se u konkretnoj situaciji mogu opravdano tražiti i očekivati od onoga ko je pogođen višom silom, a čije nastupanje je uticalo na nemogućnost ili znatno otežano izvršenje preuzetih obaveza.

 

Odgovornost i naknada štete

Poštanski operator TEAMEXPRESS-RS DOO ni u kom slučaju nema obavezu naknade štete po osnovu izmakle dobiti, pod kojom se naročito podrazumeva bilo koja posredna ili neposredna  šteta, šteta zbog gubitka prihoda, zarade, šteta zbog nerealizovanih ugovora i sporazuma ili zbog njihovog otkazivanja i sl.

Poštanski operator TEAM-EXPRESS-RS DOO prestaje da budu odgovoran za gubitak, orobljenje ili oštećenje registrovane poštanske pošiljke sa označenom vrednošću u slučajevima kada se utvrdi da je lažno označena viša vrednost od stvarne vrednosti sadržine pošiljke. ali ostaje obaveza koja se odnosi na registrovanu pošiljku(bez označene vrednosti).

 

Poštanski operator TEAMEXPRESS-RS DOO prihvata odgovornost u slučajevima:

– gubitka pošiljke;

– prekoračenja roka za uručenje pošiljke;

– oštećenja ili umanjenja sadržaja pošiljke.

U slučaju kada se utvrdi da je podneti zahtev za naknadu štete osnovan, odnosno kada se utvrdi odgovornost poštanskog operatora za štetu pričinjenu korisniku, istom se isplaćuje naknada:

 1. za slučaj gubitka ili potpunog oštećenja registrovane pošiljke – pošiljaocu pripada naknada štete u visini desetostrukog iznosa plaćene poštarine za prenos te pošiljke;
 2. za slučaj gubitka ili potpunog oštećenja pošiljke sa označenom vrednošću ili pošiljke sa otkupninom – iznos označen na pošiljci uvećan za naplaćenu poštarinu po vrednosti i desetostruki iznos plaćene poštarine za prenos te pošiljke;
 3. za slučaj prekoračenja roka za prenos i uručenje registrovane pošiljke – pošiljaocu se plaća petostruki iznos plaćene poštarine za prenos te pošiljke;
 4. za oštećenje ili umanjenje sadržaja registrovane pošiljke – iznos u visini utvrđenog ili procenjenog dela oštećenja ili umanjenja sadržaja pošiljke, ali ne veći od iznosa koji bi se isplatio u slučaju gubitka ili potpunog oštećenja pošiljke.

Poštarina za prenos poštanske pošiljke ne uključuje poštarinu po vrednosti.

Nijedan predstavnik ili službenik poštanskog operatora ili pošiljalac nemaju pravo da ukinu ili jednostrano izmene odredbe ovih Posebnih uslova.

TEAMEXPRESS-RS DOO

NOVI SAD

Top